• Home
  • About us
  • Log-In
  • Join Us
  • Sitemap
  • Recruit
제품/실험 Q&A
자주묻는질문
자유게시판
실험기법
자료신청
논문자료
클레임 접수
기기 A/S 접수
클레임 진행조회
이벤트 목록
이벤트 기간 제목 등록일 진행상태
2012-04-23 ~ 2012-06-30 [고마] Silver Staining Kit 1+1, 하나 구매시 하나 .. 2012-04-23 종료
2012-04-23 ~ 2012-06-30 [고마] Mouse, Rabbit HRP 2차 항체 20% 할인합니다. 2012-04-23 종료
2012-04-16 ~ 종료시 [고마] OmniPur® Buy1, Get 1 Free 2012-04-06 종료
2012-03-13 ~ 종료시 [고마] Happy with white day 2012-03-13 종료
2012-03-01 ~ 2012-03-31 [Cytoskeleton] 신제품 3종을 30% 할인판매 합니다. 2012-02-22 종료
2012-01-27 ~ 종료시 [밀리포아] BSA 1+1, 하나 구매시 하나 더 2012-01-27 종료
2012-01-30 ~ 2012-03-31 [고마] 머크밀리포아 기프티콘 행사 2012-01-27 종료
2011-12-30 ~ 종료시 새해 복 많이 받으세요^^ 2011-12-30 종료
2011-11-01 ~ 2011-12-31 [하나더이벤트4] Merck Millipore BSA 1+1 2011-10-27 종료
2011-11-01 ~ 2011-12-31 [하나더이벤트3] Merck Millipore ESGRO 2+1 2011-10-26 종료
2011-11-01 ~ 2011-12-31 [하나더이벤트2] Merck Millipore 항체 2+1 2011-10-26 종료
2011-11-01 ~ 2011-12-31 [하나더이벤트1] 고마 PCR MasterMix 2+1 2011-10-26 종료
2011-09-19 ~ 2011-10-30 [TOCRIS] 25% Special Offer 2011-09-19 종료
2011-08-01 ~ 2011-09-30 [Prosci] Apoptosis, Infectious Disease, Stem Cell .. 2011-07-28 종료
2011-08-01 ~ 2011-09-30 [CYTOSKELETON] 근수축과 관련된 모터단백질 (motor p.. 2011-07-27 종료
2011-08-01 ~ 2011-09-30 [고마] Secondary Antibody 30% 할인 행사 2011-07-27 종료
2011-08-01 ~ 2011-09-30 Merck Millipore TOP 100 Antibodies 30% 할인 행사 2011-07-27 종료
2011-07-21 ~ 2011-08-31 Mix-n-Stain CF dye antibody labeling kits 30%할인 .. 2011-07-21 종료
2011-04-13 ~ 2011-06-03 [Cytoskeleton] Tubulin / G-LISA / Acti-stain Phall.. 2011-04-13 종료
2011-03-28 ~ 종료시 [고마] Cytokine ELISA Kit 한정수량 35% 깜짝할인! 2011-03-28 종료