• Home
  • About us
  • Log-In
  • Join Us
  • Sitemap
  • Recruit
제품/실험 Q&A
자주묻는질문
자유게시판
실험기법
자료신청
논문자료
클레임 접수
기기 A/S 접수
클레임 진행조회
이벤트 목록
이벤트 기간 제목 등록일 진행상태
2015-01-21 ~ 2015-02-28 [Cytoskeleton] Acti-stain 2개 구매시, 1개는 50%에.. 2014-11-27 종료
2014-11-12 ~ 2014-12-31 [MP BIO] 7X 특별행사 2014-11-12 종료
2014-09-15 ~ 종료시 [Alomone Labs] 이온채널 항체 샘플 무료로 사용해 보.. 2014-09-17 종료
2014-08-05 ~ 2014-09-30 [머크] Neuroscience Catalogue 이벤트 2014-08-05 종료
2014-07-16 ~ 종료시 [MP BIO] LSM 을 30,000원에 체험하세요 2014-07-16 종료
2014-07-16 ~ 2014-07-31 [BioActs] 2차형광항체 100ul 29,000원 2014-07-16 종료
2014-06-03 ~ 2014-07-31 [머크]Biochemical 사은품 증정 이벤트 2014-06-03 종료
2014-06-02 ~ 2014-06-30 [머크]Muse Kit 최대 25% 할인 이벤트 2014-06-02 종료
2014-04-16 ~ 2014-06-30 [머크]Cancer Research 제품 20% 할인 이벤트 2014-04-16 종료
2014-04-14 ~ 2014-06-30 [Prosci] Cancer 항체 100ug 29만원! 2014-04-14 종료
2014-04-01 ~ 2014-05-30 [머크] 항체 더블 할인 이벤트 2014-04-01 종료
2014-03-18 ~ 종료시 Agarose 프로모션 2014-03-18 종료
2014-03-03 ~ 2014-05-30 [MP BIO]Yeast total solution 할인 이벤트 2014-03-11 종료
2014-03-03 ~ 2014-12-31 [MP BIO]Biochemicals Best items Big sale 이벤트 2014-03-03 종료
2014-02-17 ~ 2014-04-18 [머크]머크밀리포아 stem cell 제품 할인 이벤트 2014-02-14 종료
2014-02-05 ~ 종료시 [고마]Protein Staining Solution 1 + 1 2014-02-05 종료
2014-01-06 ~ 2014-01-31 [머크] 머크 밀리포아 제품 구매하고, 설선물 받자! 2014-01-15 종료
2014-01-15 ~ 종료시 [머크] Biochemical 4종 500g 충전 서비스 2014-01-15 종료
2014-01-01 ~ 2014-02-28 [Cytoskeleton] Acti-Stain 재구매 50% 할인 행사 2014-01-06 종료
2013-12-24 ~ 2014-01-31 [MP BIO]7X Cleaning Solution 1 + 1 2013-12-24 종료